Translate: Ten Subtracted From Thrice D A. 10-3d B. 10+3d C.3d…

translate: ten subtracted from thrice d
a. 10-3d b. 10+3d c.3d-10 d. 3d+10​

Answer:

C. 3d-10

correct me if I’m wrong, hope it helps, thanks

See also  4. Ang Programa Ang 1 Oras At 30 Minuto Gaano Katagal Dito Sa Segundo? 5. G. Guevar...